Technický dozor investora (TDI)

Osoba stavebního dozoru je často investory podceňována. To, že na stavbě chybí člověk vykonávající dohled nad dodavatelem si investor často uvědomí až při průběhu a na konci prací, když dochází ke sčítání vynaložených nákladů nebo se začínají objevovat první závady na díle.

Poměrně často se na stavbách řeší záměna materiálu za podobný, skoro stejně kvalitní a dosahující bez mála shodných parametrů s materiálem uvedeným ve Vaší projektové dokumentaci.

 

V případě včasného zajištění oprávněné osoby, ještě před dokončením projektové dokumentace, před  výběrem dodavatele stavebních prací, před získáním povolení stavby, může tato osoba ušetřit investorovi nemalé náklady.

Také si můžete být jistí, že materiály, které máte v projektu a výkazu výměr budete mít ve stavbě  nebo se ještě v průběhu stavby dozvíte o jejich změně. Nebudou Vám účtovány vícepráce, které neexistují. Řemeslníci s Vámi nebudou diskutovat, co je ještě v normě a co není, atp.

 

 

Podle § 152 odst. (4)  Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. „U stavby financované z veřejného rozpočtu“, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby.

 

Osoba  vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen TDI) odpovídá spolu se stavebníkem za  soulad prostorové  polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení  obecných požadavků na  výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných  technických předpisů a za  dodržení rozhodnutí a jiných opatření  vydaných k uskutečnění stavby.

 • Kontrola kvalifikačních předpokladů jednotlivých dodavatelů.
 • Výběrového řízení, vyhodnocení cenových nabídek.
 • Návrh smlouvy o dílo, její uzavření.
 • Kontrola kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a platných norem, včetně kontroly dodržování bezpečnosti práce.
 • Zabezpečení zpracování změn a dodatků a aktualizace smluvních vztahů v souladu s postupem prací.
 • Organizační zabezpečení odevzdání a převzetí jednotlivých částí dokončovaných celků, kontrola výměr.
 • Zabezpečení odstranění zjevných vad a nedodělků z dílčích přejímek.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů  a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
 • Vedení pravidelných kontrolních dnů na stavbě, kontrola postupu  prací dle harmonogramu a smlouvy o dílo  a konkrétní řešení  případných  skluzů s cílem jejich minimalizace, případně uplatnění majetkových  sankcí dle smlouvy o dílo.
 • Zajištění řádného vedení stavebního deníku  na stavbě.
 • Protokolární předání hotového díla.